2022-05-14: Novaworld Phan Thiết Novaworld Phan Thiết Novaworld Phan Thiết (https://novaworldphanthiet-land.com/) là dự án đại đô thị …